ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลสำหรับใช้ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้งานต่าง ๆ รวมถึงไอพีแอดเดรส ประเภทของ
 3. บราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น ปริมาณและประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ , สกุล , ตำแหน่ง , หน่วยงาน , บริษัท , อีเมล , เบอร์มือถือ , รายละเอียดของลูกค้า
 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 5 ปี ( ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าทางธุรกิจ เช่น ผู้ติดต่อ ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือและในกลุ่มมอเรสโก้ และ องค์กรอื่นๆ
 • ใช้ ทางเราจะนำข้อมูลไปใช้เกี่ยวกับทางธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการขายโดยข้อมูลที่เราได้มานั้นมาจากทาง อีเมล โดยลูกค้าได้ดำเนินการกดรับความยินยอมยอมรับการส่งข้อมูลจากการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์
  บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้
  : เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งบริการแจ้งเตือน การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ
  : เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน:
  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  : ในการดำเนินการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทและ/หรือ ผู้จำหน่ายอาจดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ , อีเมล , ติดต่อทางโทรศัพท์
 • เปิดเผย
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ระบุด้านล่างเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับความยินยอม: บริษัทในเครือและในกลุ่มของมอเรสโก้ ทั้งในและต่างประเทศ
  : ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง [MORESCO CORPORATION และ บริษัทฯ ในเครือ]หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

: การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ โดยทางเราจะนำไปใช้เกี่ยวกับการทำงานเท่านั้น
: เว้นแต่การปฏิบัติตามกฎหมาย ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล การปฏิบัติตามสัญญาการทำตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ โดยระบบของผู้ให้บริการจะมีการบันทึกไฟล์ทุกๆวันและมีการบันทึกข้อมูลบนพื้นที่ของผู้ให้บริการและรวมไปถึงทีมดูแลของเราก็มีการบันทึกของบนระบบของทางทีมด้วย

2. สถานที่จัดเก็บ ทางเรามีการจัดเก็บข้อมูลบนพื้นที่ของผู้ให้บริการและทางทีมซัพพอร์ท

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 5 ปี ( ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม และแจ้งให้ทราบระยะเวลาดังกล่าว นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ e-mail และอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ซื้อ และ ผู้ขาย เก็บข้อกำหนด หรือ ตามกฏหมายทางการระบบการจัดการ 5 ปีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) คือ การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทุกการเชื่อมต่อของทุก ๆ อุปกรณ์ของผู้รับบริการอินเทอร์เน็ต เป็น Log File เช่น ชนิดของบริการที่ใช้งาน, วันและเวลาที่ใช้งาน, เว็บไซต์ปลายทาง, การรับส่งอีเมล รวมถึงที่อยู่อีเมล (E-mail Address) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อติดต่อ สื่อสารใด ๆ การเก็บ Log File ข้อมูลคือสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อเกิดคดีความหรือการกระทำผิด

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์*] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [link ข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น TDPG3.0, เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th]

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงถึงการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อท่านยอมรับการใช้คุกกี้บริษัทมอเรสโก้จะจัดเก็บคุกกี้ของท่านไว้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น
 2. Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies

[ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome / กรณีใช้ Safari / กรณีใช้ Internet Explorer เป็นต้น]

Cache

Cache คืออะไร?

แคช (อังกฤษ: cache) คือส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บซ้ำไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการใช้งานครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งอีกครั้ง นิยมใช้เมื่อเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งได้ยาก เมื่อแคชถูกสร้างขึ้น การเรียกใช้ข้อมูลในครั้งต่อไปจะถูกอ่านข้อมูลจากแคช แทนที่จะอ่านข้อมูลจากต้นฉบับหรือต้นแหล่งเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้งาน แคชนิยมใช้เมื่อรูปแบบการใช้ข้อมูลมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันและมีการใช้ซ้ำบ่อยครั้ง

เราใช้ Cache อย่างไร?

1.เราใช้ Cache System เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ไว้ยัง เบราว์เซอร์ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้การเข้าเว็บในครั้งต่อไปของท่านรวดเร็วขึ้นในข้อมูล Cache ไม่มีการเก็บข้อมูลระบุตัวตนของท่าน Cache จะถูกล้างออกจากโดยประมาณ 7 วัน หรือก่อนกำหนดตามการปรับปรุงเว็บไซต์เรา หรือท่านสามารถล้างแคชในเบราว์เซอร์ของท่านได้

ประเภทของ Cacheที่เราใช้?

1.เราใช้ Cache System เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ไว้ยัง เบราว์เซอร์ ของท่านเพื่อให้การเข้าเว็บในครั้งต่อไปรวดเร็วขึ้น

ในส่วนของประเภทข้อมูลของผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนาการเก็บข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง แต่กรณีที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สามารถแจ้งให้ลบ หรือ นำข้อมูลออกได้ตามขั้นตอนวิธีการ/ หรือและเมื่อเราทราบว่ามีการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะทำการลบ และนำออกข้อมูลดังกล่าว

คนไร้ความสามารถ
• ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำาการแทนคนไร้ความสามารถ

คนเสมือนไร้ความสามารถ
• ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวน ทางเราได้มีการอัพเดทข้อมูลหรือรายละเอียดไปเบื้องต้นแล้ว
ซึ่งทางเราจะพยายามอัพเดทให้ครบถ้วนได้มากที่สุดต่อไป ( 31/05/2565 )

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: MORESCO (THAILAND) CO.,LTD.
สถานที่ติดต่อ:

700/358 Moo 6, T. Nongmaidaeng, A. Muangchonburi, Chonburi
20000, Thailand
ช่องทางการติดต่อ: 
โทรศัพท์: (+66)-0-3845-8605
Email :
sale@moresco.co.th; admin@moresco.co.th
website
: https://www.moresco.co.th

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ: Mr. Pensri Khunchana
สถานที่ติดต่อ: MORESCO (THAILAND) CO.,LTD.
700/358 Moo 6, T. Nongmaidaeng, A. Muangchonburi, Chonburi
20000, Thailand

ช่องทางการติดต่อ:
โทรศัพท์ 038- 458-606
Email : pensri@moresco.co.th
Website : www.moresco.co.th

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล